Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová
Stanovy o.s. Hvězdárna Moravská Třebová PDF Tisk Email
Hvězdárna - Občanské sdružení Hvězdárna Moravská Třebová

STANOVY

občanského sdružení ”Hvězdárna Moravská Třebová”


čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: ”Hvězdárna Moravská Třebová” (dále jen ”sdružení”).

2) Sídlem sdružení je Moravská Třebová, 571 01, Josefská 405/12.

    Doručovací adresa: DDM Moravská Třebová, k rukám Dagmar Jarošové, Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová.


3) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., jehož cílem je podpora a rozvoj činnosti v oblasti astronomie a souvisejících vědních oborů na amatérské i profesionální úrovni.

 

čl. II

Cíle činnosti

1) Cíle sdružení jsou:

- sdružování a podpora zájemců o astronomii a další související vědní obory

- podpora a výchova mládeže v oblasti astronomie a dalších souvisejících vědních oborech

- zajištění rozšíření nabídky a dostupnosti mimoškolních aktivit v rámci programu prevence kriminality mládeže

- pořádání tématických akcí, přednášek, soutěží, školení

- podpora činnosti na Hvězdárně Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová

 

2) Při realizaci svých cílů postupuje Sdružení podle těchto stanov, usnesení členské schůze a obecně závazných právních předpisů.

 

čl. III

Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 15 let.

2) Přihlášku ke členství přijímá členská schůze. Pro přijetí člena je potřeba souhlas všech členů sdružení.

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká - doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení - rozhodnutím členské schůze o vyloučení

5) Člen má právo - účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován - účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen - předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení - podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení

6) Člen má povinnost dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly sdružení

 

čl. IV

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

- členská schůze

- předseda

- místopředseda

- tajemník

 

čl. V

Členská schůze

1) Nejvyšším orgánem družení je členská schůze, kterou tvoří členové sdružení.

2) Členská schůze se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát ročně. Schůzi svolává předseda, který je povinen svolat schůzi též v případě, kdy o to požádá alespoň polovina členů. Oznámení o konání členské schůze je doručováno písemnou formou nebo e-mailem.

3) Do výlučné pravomoci členské schůze patří

- schvalování stanov a jejich změn a jiných vnitřních předpisů sdružení a jejich změn

- schvalování plánu činnosti sdružení na kalendářní rok

- schvalování zprávy o činnosti sdružení za předcházející kalendářní rok včetně zprávy o hospodaření

- přijímání nových členů, vylučování členů

- volba předsedy, místopředsedy a tajemníka

- revize hospodaření

- usnášení o zániku sdružení

- další dle usnesení členské schůze.

4) Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pokud se nadpoloviční většina členů nedostaví na schůzi do 30 min. po stanoveném začátku, je členská schůze schopná se usnášet, i když není přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. K usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.

 

čl. VI

Předseda, místopředseda

Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení a jedná jménem sdružení, jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Předseda a místopředseda jsou voleni členskou schůzí. Předseda svolává členské schůze dle potřeby. Jednou ročně je povinen svolat výroční členskou schůzi a předložit jí k projednání zprávu o činnosti za předcházející kalendářní rok včetně zprávy o hospodaření ve formě roční účetní závěrky a plánu činnosti na další kalendářní rok.

 

čl. VII

Tajemník

1) Tajemník je výkonným orgánem sdružení. Je volen členskou schůzí.

2) Tajemník vede členskou evidenci, evidenci hospodaření a účetnictví. Tajemník eviduje došlou a odeslanou poštu a archivuje písemnosti sdružení.

3) Tajemník se ve své činnosti řídí pokyny předsedy nebo jím pověřené osoby.

 

čl.VIII

Zdroje příjmů

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

3) Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob

b) dotace a granty

c) sponzorské dary

4) Finanční prostředky sdružení jsou vedeny v pokladně sdružení, popř. na jeho bankovním účtu.

 

čl. IX

Závěrečná ustanovení

1) Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

2) Sdružení se registruje podle zákona.

3) Sdružení zaniká na základě usnesení členské schůze a podle zákona.

Aktualizováno Čtvrtek, 25 Červenec 2013 07:45
 

Vytvořil Tomáš Alexandr - AZ-line s.r.o.