Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová
Proč se snažíme obnovit činnost HBT? PDF Tisk Email
Pondělí, 06 Únor 2012 13:56

Lidová hvězdárna a amatérská astronomie na počátku třetího milénia.

Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová.

(Dagmar Jarošová, Mgr. Jindřich Žižka1, Mgr. Štěpán Ledvinka, Ph.D.2, 15.1.2012)

Mgr. Jindřich Žižka - Absolvent magisterského oboru teoretické fyziky a astrofyziky na MU v Brně, v současné době doktorand na Astronomickém ústavu Univerzity Karlovy v Praze, kde je částečně zaměstnán a věnuje se výzkumu malých těles Sluneční soustavy, především asteroidů.

Mgr. Štěpán Ledvinka, Ph.D. - Absolvent magisterského oboru teoretické fyziky a astrofyziky na MU v Brně, absolvent doktorského oboru Obecné otázky fyziky na MU v Brně. Téma disertační práce: Mimoškolní astronomické vzdělávání v rámci hvězdáren a planetárií.

Úvod:

   Úloha lidových hvězdáren je dle mnoha odborných prací (např. [1], [4]) neocenitelná v celé řadě společenských, kulturních, sociálních i odborných aspektů ve společnosti. Hvězdárny byly před revolucí opěrným bodem současných předních českých vědců, ale i běžných lidí. Získat informace o nových objevech ve výzkumu vesmíru a podívat se dalekohledem na oblohu se často dařilo pouze díky dobrovolnické práci tamních amatérských astronomů, věnujících svůj čas popularizaci astronomie i odborné činnosti.

   Lidové hvězdárny se neprávem staly pouze obtíží, vyžadující údržbu a finanční prostředky na vybavení. Často došlo k naprosté devastaci budov i pozorovací techniky, v nejhorších případech úplné likvidaci. Nicméně, již dnes se některá města České republiky zasadila o jejich podporu, což se skutečně ukázalo jako dobrý krok. Existuje totiž celá řada obcí počtem obyvatel ekvivalentních s Moravskou Třebovou, které své malé hvězdárny mají a podporují, s tím, že je navštěvují dle statistik až tisíce návštěvníků z řad škol i veřejnosti ročne! Příkladem může být Hvězdárna Valašské Meziříčí, Hvězdárna Uherský Brod, Hvězdárna Veselí nad Moravou, apod. Navíc lze očekávat, že zájem společnosti o přírodní vědy jistě dále v dlouhodobém horizontu poroste.

   Astronomie není jen suchá věda, je to konglomerát fyziky, chemie, matematiky, ale i etiky, výtvarného úmění, apod. Podle [4] se jedná o jeden z nejpestřejších multidisciplinárních vědeckých oborů. Stejně jak je astronomie pestrá, tak oslovuje i velkou množinu zájemců o přírodní vědy.

   V Moravské Třebové se, zejména díky neúnavné snaze pana učitele Boleslava Tecla, podařilo postavit a provozovat astronomickou pozorovatelnu. Z fragmentů dochovaných dokumentů je patrné, že hvězdárna se aktivně a úspěšně zapojovala do celorepublikových pozorovacích projektů a kampaní.

   Pak následovala doba rozmachu ve vývoji astronomické techniky a výzkumných metod. Kosmické sondy, kosmické teleskopy, vysokohorské observatoře, kosmonautika, způsoby dokumentace a zpracování získaných dat, cenová dostupnost PC i astronomické techniky široké veřejnosti, komunikační technologie a internet rychle přispěly k jejímu růstu.

   Přitom to byly z velké míry právě lidové hvězdárny, odkud vzešla celá řada vynikajících českých vědců. Dle [1] navíc plyne, že zájem mladých lidí o vesmír přímo neimplikuje to, že se stanou astronomy, avšak z velkého procenta konvertují do jiných technických oborů, motivováni prvotním výzkumem přírodních věd, který astronomie u mladého člověka skvěle nastartuje.

   Hvězdárna v Moravské Třebové je známa všem obyvatelům mikroregionu Moravská Třebová, kdy na ni většina z nich alespoň jednou s rodiči nebo samostatně byla. Vzpomínky jsou zpravidla pozitivní, což je dobrým strategickým faktem ze kterého je potřeba těžit. Záchrana přišla doslova na poslední chvíli a právě probíhající stavební rekonstrukce je slibným začátkem znovuobnovení činnosti hvězdárny. 

   I tak je statisticky hvězdárna v Moravské Třebové unikátem. Na počet obyvatel města vzdělává rekordní počet dětí i mládeže ve svém astronomickém kroužku. Na hvězdárně v Moravské Třebové se vzdělává více dětí než kupříkladu v astronomickém kroužku na Hvězdárně v Brně, kde je rovněž odrazuje i přesvětlená noční obloha ztěžující pozorování!

   Má v současnosti vůbec smysl podporovat lidové hvězdárny a činnost amatérských astronomů? Jednoznačně ano, a to hned z několika důvodů:

       mimoškolní vzdělávání – je neoddiskutovatelným faktem, že hvězdárny jsou důležitým útočištěm jednak nadaných studentů, ale i mladých lidí, kteří by rádi strávili čas smysluplnou prací a vzděláváním. Samozřejmě je důležitá jejich motivace, která by měla proběhnout ze strany vyučujících přírodních věd přirozeně z řad škol v regionu, jež by v rámci své osnovální výuky astronomie mohly s hvězdárnou úzce spolupracovat. Řada studentů, zájemců o Středoškolskou odbornou s fyzikální či vesmírnou tématikou by kupříkladu museli dojížděli na hvězdárnu do Hradce Králové nebo do Brna.

       společenská instituce – hvězdárny rovněž plní funkci kulturních institucí. Pořádají se na nich nebo pod jejich záštitou nejrůznější výstavy, setkání občanů – zájemců o astronomii a přírodní vědy, přednášky zvaných osobností, apod. Tyto aktivity nesporně přispívají k povědomí a společenské kvalitě regionu.

       vzdělávací činnost - dle [4] plyne, že stupeň, či úroveň jak sociální, tak ekonomická státu je v silné korelaci s výzkumem, vývojem a vzděláváním v astronomii a astrofyzice. Zdravá společnost je dostatečně připravena investovat do výzkumu své podstaty, původu a postavení ve vesmíru. Bohužel, velké procento obyvatel má zásadní nedostatky v základních znalostech vesmíru. Opět, pro správné odpovědi na jejich otázky, se musí vydat desítky kilometrů pryč z mikroregionu. Extrémně [1] důležitá je role astronomických kroužků pro nejmenší děti i pro mládež. Motivace jejich návštěvníků je zpravidla tak silná, že po studiu na střední škole řada z nich pokračuje vysokoškolským studiem technických i přírodovědných oborů.

   HBT na tomto poli dosáhla již poměrně uspokojivých výsledků. Přes značná omezení, způsobená probíhající rekonstrukcí a nedostatečným přístrojovým vybavením, se nám daří navazovat spolupráci s pedagogy škol v Moravské Třebové a blízkého okolí i se zájemci ze vzdálenějších míst. Děti projevují velký zájem o informace z oblasti astronomie a my jim vycházíme vstříc programem, přizpůsobeným věku a požadavkům učitelů. Spolupracujeme se Sekcí pro děti a mládež České astronomické společnosti. Již druhým rokem pracujeme s dětmi v astronomickém kroužku.

       odborná činnost - současná profesionální výzkumná a vědecká pracoviště jsou zahlcena prací na probíhajících projektech a programech různě zaměřených kosmických sond, teleskopů a astronomických observatoří. Obrovská množství dat je nutno zpracovat, posoudit, aplikovat. Je zkoumána stále větší část blízkého i hlubokého vesmíru a není prostě možné být u každé události, kterou lze pozorovat i v amatérských podmínkách, pokud má takový amatérský astronom trpělivost a také štěstí, ale na kterou zrovna není upřen zrak některé vesmírné observatoře. Právě proto jsou pozorování amatérských astronomů tolik žádána. Velká role amatérských astronomů je převážně ve výzkumu proměnných hvězd všech typů, ale i ve výzkumu malých těles Sluneční soustavy, především asteroidů a komet. Důležitou roli může hrát jejich hledání, zpřesňování drah, fotometrie, apod.

   HBT v Moravské Třebové se po pečlivém uvážení hodlá zapojit hlavně do pozorování a měření proměnných hvězd (projekt B.R.N.O. - pozorování a výzkum zákrytových dvojhvězd a MEDÚZA - pozorování a výzkum fyzických proměnných hvězd, převážně pulzujících proměnných hvězd). HBT má rovněž kontakty a příslib od odborných profesionálních astronomů s výpomocí či startem dalších pozorovacích programů, do kterých by se mohli zapojit amatérští astronomové z celé České republiky. Jedná se především o určování drah malých těles Sluneční soustavy.

Dále nás zajímají dráhy planetek, jejich zákryty Měsícem, pozorování komet a meteorických rojů (zde záleží především na pozorovacích podmínkách a rušivém světle produkovaném lidskou činností v okolí). Nutností je pořízení odpovídajícího přístrojového vybavení.

       popularizace astronomie - informovanost veřejnosti je důležitá, avšak je nutné předkládat pouze suchá fakta? Proč nedopřát dospělým návrat do dětských let, kdy se poprvé zadívali na noční oblohu a čekali až uvidí padat hvězdu? Kam se mají obracet zájemci o amatérskou astronomii, kteří nevědí jak začít, jaký pozorovací přístroj si pořídit, jak si opravit nebo vylepšit svůj dalekohled? Kde se mohou setkávat lidé se stejným zájmem, vyměňovat si zkušenosti, názory, popovídat si o astronomii, o životě? Konfrontace se světlem, putujícím do objektivu dalekohledu či fotoaparátu miliony let, nám pomáhá pochopit, co je v životě na naší planetě opravdu důležité a co naprosto zbytečné.

   HBT druhým rokem pořádá akce při různých příležitostech astronomického charakteru, jako jsou maxima meteorických rojů, zatmění Slunce a Měsíce, pozorování Slunce apod. (http://www.hvezdarna-mt.cz). Naším cílem je být zájemcům o astronomii kdykoliv k dispozici. Jelikož malá lidová hvězdárna, jako je HBT, nemá možnost provozovat planetárium, které je výhodou větších měst a plní unikátní vzdělávací úlohu [3], musí svůj program přizpůsobit buďto reálné obloze (v případě jasného počasí) nebo zpracovávání naměřených dat (při oblačnosti), přednáškám, kulturním akcím, nevšedním fyzikálním experimentům, apod. To klade časové, finanční i materiální nároky na demonstrátory a další spolupracovníky. Kýžené pozorovací přístroje by tak měly být jak na stálém stanovišti na pozorovatelně (skupinová pozorování), tak přenosné (pozorování jednotlivců i skupin například na kulturních akcích města, při významných astronomických událostech, apod.).

       turistický cíl – poloha HBT je vynikající v mnoha ohledech. Především jde o jedinou aktivní hvězdárnu na spojnici Hradec Králové – Brno. Svojí lokací za městem nabízí unikátní pohled na noční nebe. Veřejnost může její návštěvu ve dne rovněž kombinovat s návštěvou nedaleké rozhledny.

   Amatérská astronomie si zaslouží podporu a má-li Moravská Třebová to štěstí, že má svoji vlastní hvězdárnu, je potřeba sledovat moderní trendy ve vzdělávání a kulturním vyžítí společnosti a využít tuto možnost k činnosti, jenž zcela jistě obohacuje ducha, přispívá k výchově dětí, odpovídá na otázky kladené lidmi všeho věku (místním i turistům) a pomáhá profesionálním pracovištím s výzkumem vesmíru.

HBT se stala vzorem pro další bývalé lidové hvězdárny a snaha o opětovné zprovoznění nezůstala bez odezvy. Zájem o spolupráci projevili významné osobnosti ze světa astronomie z ČR i ze zahraničí.

 

 

Reference:

[1] LEDVINKA, Štěpán. Mimoškolní astronomické vzdělávání v rámci hvězdáren a planetárií, disertační práce. Masarykova univerzita v Brně: 2009.

[2] LEDVINKA, Štěpán. Dobrodružná optika na brněnské hvězdárně. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3. Plzeň: 2007. s. 182. ISBN 978-80-7043-603-5

[3] MANNING, J. The Role of Planetariums in Astronomy Education. Planetarian, 1995, vol. 4, no. 12, pp. 5-8, ISSN 0090-3213

[4] POKORNÝ, Zdeněk. Astronomické vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. ÚTFA, 2000. 56 s. Habilitační práce.

Aktualizováno Pondělí, 06 Únor 2012 14:28
 

Vytvořil Tomáš Alexandr - AZ-line s.r.o.